Details

Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh Đa khoa Trí Đức Hà Nội. Tư vấn hỗ trợ lập quy trình vận hành và khai thác hiệu quả phần mềm quản lý bệnh viện trong quản lý.

Details

Thanh Hoa Department of Health. ONENET implement ONEMES for O & G Hospital (about 500 beds): Total solutions for Hospital management information system.

Details

Yeh Bai Department of Health. ONENET implement ONEMES for 04 Hospitals (about 600 beds): Total solutions for Hospital management information system.

Details

ONENET implement ONEMES for 08 Hospitals (about 1600 beds): Total solutions for Hospital management information system. KfW is the sponsor for this project

Partners & customers
 
Thanh Hoa O & G Hospital
Details
Thanh Hoa Department of Health. ONENET implement ONEMES for O & G Hospital (about 500 beds): Total solutions for Hospital management information system.
 
 
04 hospital, Yen Bai DOH
Details
Yeh Bai Department of Health. ONENET implement ONEMES for 04 Hospitals (about 600 beds): Total solutions for Hospital management information system.
 
 
KFW
Details
ONENET implement ONEMES for 08 Hospitals (about 1600 beds): Total solutions for Hospital management information system. KfW is the sponsor for this project