Trang chủ > Khách hàng 05 Bệnh viện SYT Phú Yên
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết

Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...

ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Té Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa:

Các bệnh viện đều sử dụng hệ thống phần mềm đồng bộ với các phân hệ như:

·       Quản lý bệnh nhân

·       Quản lý đăng ký khám chữa bệnh

·       Quản lý viện phí

·       Quản lý dược

·       Quản lý xét nghiệm

·       Quản lý chẩn đoán hình ảnh

·       Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

·       Hệ thống báo cáo

·       Quản lý kế toán, tài chính

·       Quản lý nhân sự

·       Quản lý lương, thưởng

·       Quản lý công văn giấy tờ

·       Tổng hợp báo cáo online

 

Sở Y tế YÊN BÁI 
1:10 PM, 09/10/2010

 

- Địa chỉ: 04 Tố Hữu, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 057.3823667   Fax: 057.3822325

- Website: www.soyte.phuyen.gov.vn

- Email: syt@phuyen.gov.vn

 

* Lãnh đạo Sở:

 

- Giám đốc: BS. Phan Vũ Nhân

            Di động: 0913.472639

- Phó Giám đốc: DS. Đặng Phúc Liêm

Di động: 0914.140028

- Phó Giám đốc: BS.CK1 Nguyễn Thanh Trúc

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Phú Yên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. Vị trí, chức năng

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa lĩnh vực y tế ở địa phương.

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế.

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở.

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về lĩnh vực y tế.

c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng:

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất; chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh.

c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẩu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược học cổ truyền:

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y duợc cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng theo quy định của pháp luật.

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế:

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

b) Tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở địa phương.

12. Về đào tạo nhân lực y tế:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế cấp huyện.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

17. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

III. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Tổ chức cán bộ.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

5. Phòng Nghiệp vụ Y.

6. Phòng Nghiệp vụ Dược ổi tên từ phòng Phòng Quản lý Dược).

7. Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân.

Các Chi cục trực thuộc Sở

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Đơn vị sự nghiệp tuyến tỉnh

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh.

2. Bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng.

3. Bệnh viện Y dược cổ truyền: đổi tên từ Bệnh viện Y học cổ truyền.                   

4. Bệnh viện Mắt.

5. Bệnh viện Sản - Nhi.

6. Trung tâm Da liễu.

7. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm (đổi tên từ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm).

8. Trạm chuyên khoa Lao.

9. Trạm chuyên khoa Tâm thần.

10. Trường Trung cấp Y tế (Sự nghiệp giáo dục đào tạo).

11. Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh.

12. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe.

13. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

14. Trung tâm Giám định y khoa.

15. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.

16. Trung tâm Pháp y.

Đơn vị sự nghiệp tuyến huyện

1. Hệ điều trị:

a) Bệnh viện đa khoa thành phố Tuy Hòa.

b) Bệnh viện đa khoa huyện Phú Hòa.

c) Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa.

d) Bệnh viện đa khoa huyện Tây Hòa.

đ) Bệnh viện đa khoa huyện Tuy An.

e) Bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu.

g) Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân.

h) Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa.

i) Bệnh viện đa khoa huyện Sông Hinh.

j) 07 Phòng khám đa khoa khu vực gồm:

- Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Thành Đông huyện Tây Hòa;

- Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Lãnh, Xuân Phước huyện Đồng Xuân;

- Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Hội, Sơn Hà và Sơn Long huyện Sơn Hòa;

- Phòng khám đa khoa khu vực thị xã Sông Cầu.

2. Hệ dự phòng: đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế gồm:

a) Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Tuy Hòa thành Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa.

b) Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Hòa thành Trung tâm y tế huyện Phú Hòa.

c) Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đông Hòa thành Trung tâm y tế huyện Đông Hòa.

d) Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tây Hòa thành Trung tâm y tế huyện Tây Hòa.

đ) Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuy An thành Trung tâm y tế huyện Tuy An.

e) Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Sông Cầu thành Trung tâm y tế thị xã Sông Cầu.

g) Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đồng Xuân thành Trung tâm y tế huyện Đồng Xuân.

h) Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Hòa thành Trung tâm y tế huyện Sơn Hòa.

i) Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sông Hinh thành Trung tâm y tế huyện Sông Hinh.

3. Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị chuyên môn kỹ thuật thuộc Trung tâm y tế cấp huyện.

 

Đối tác & khách hàng
 
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết
Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện, Sở y tế Yên bái
Chi tiết
Triển khai mới toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Nghĩa Lộ, Bệnh viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh Viện Lục Yên, Sở y Tế Yên Bái các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết
ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa
 
 
04 bệnh viện - Sở Y tế Thái Bình
Chi tiết
Chúng tôi triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Thái Bình gồm: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, BV Thái Ninh với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
02 bệnh viện - Sở Y tế Nghệ An
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Nghệ An gồm: Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ... Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Diễn Châu ( Phân hệ LIS)
 
 
04 Bệnh viện tại Hà Nội
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, BV Nam Học, Bệnh viện Trí Đức và Phòng khám Minh Tâm các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, tích hợp máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo ...